Porozumienie w sprawie opakowań wielomateriałowych

27 sie 2014 12:39
W dniu 27 sierpnia 2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Północną Izbą Gospodarczą z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Wojska Polskiego 86. Treść porozumienia w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych wynika z zapisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach wielomateriałowych są zobowiązani zorganizować system zbierania oraz zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych. Przy tym obowiązek mogą realizować samodzielnie bądź poprzez przystąpienie do porozumienia. Porozumienie z Marszałkiem Województwa, może podpisać jedynie organizacja samorządu gospodarczego, która reprezentuje grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych.
Treść zawartego porozumienia dotyczy utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowania wielomateriałowych i w szczególności zawiera:
- cele i termin realizacji porozumienia, w tym przewidziane do osiągniecia poziomy odzysku i recyklingu (wynikają z ustawy oraz rozporządzeń Ministra Środowiska)
- podmiot uprawniony do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli (upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego)
- sposób finansowania realizacji porozumienia (przez przedsiębiorców będących wprowadzającymi)
- warunki rozwiązania porozumienia (każda ze stron ma prawo do rozwiązania porozumienia).
 

Więcej informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie odzysku a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych na stronie BIP http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/opakowania-i-odpady-opakowaniowe-zasady-od-2014-roku